Ombudsteam

Dongen


Wij wonen in een rijk en vrij land. Daar kunnen we trotst op zijn. Tegelijk moeten we ons wel realiseren dat die rijkdom en vrijheid er niet vanzelf is gekomen en er ook niet vanzelfsprekend zal blijven. Bovendien is die rijkdom en vrijheid niet vanzelf eerlijk verdeeld onder de mensen. Niet iedereen wordt met dezelfde talenten en fysieke mogelijkheden geboren en groeit op in een zelfde materiële, fysieke en emotionele omgeving.

Met het ombudswerk willen wij eraan bijdragen dat iedereen een zo eerlijk mogelijke kans krijgt om maximaal gebruik te kunnen maken en te kunnen genieten van de mogelijkheden die onze samenleving biedt.
Dit vraagt om solidariteit en de wil om eigen mogelijkheden en middelen te delen en beschikbaar te stellen voor anderen.

Wie zijn wij?

Hoe werken wij?

Informatiefolder

 

 1. Wij zorgen ervoor dat we bekend zijn bij alle inwoners en instanties in Dongen.
 2. Wij zijn laagdrempelig en komen bij u thuis.
 3. U neemt contact met ons op.
 4. Wij luisteren en werken met u samen.
 5. Wij willen veel maar kunnen niet alles.
 6. Wij zoeken contact en samenwerking met overheid en instanties.
 7. Wij zijn discreet, betrouwbaar en waarborgen het vertrouwelijk omgaan met u en uw gegevens.
 8. Wij doen dit werk gratis.

Wij zorgen ervoor dat we bekend zijn bij alle inwoners en instanties in Dongen.

Wij werken eraan dat er geen enkele drempel in de weg staat om ons te bereiken. Daarom gaan wij er zelf op uit en laten geen gelegenheid voorbij gaan om ons kenbaar te maken.
Wij voeren gesprekken met allerlei instanties en verenigingen in Dongen die voor ons werk van belang kunnen zijn. Zo bouwen we een netwerk op waarin wederzijds overleg en samenwerking tot stand is gekomen.
Daarnaast ziet u ons maandelijks in het Weekblad van Dongen met onze informatieve rubriek NIEUWS OMBUDSTEAM DONGEN.
Op vele openbare locaties in Dongen liggen onze Informatie Folders om mee te nemen en ook delen wij flyers uit. Overal wordt aangegeven hoe wij bereikbaar zijn.
Inmiddels geven wij informatie op onze FACEBOOK pagina en met deze nieuwe website www. Zijn we ook op de digitale weg bereikbaar.

Wij zijn laagdrempelig en komen bij u thuis.

Alle (aanstaande) inwoners van Dongen zijn bij ons zonder voorwaarden welkom. Wij bieden een luisterend oor aan jong en oud, met kleine en grote vragen en problemen van welke aard ook. Wij willen in alle gevallen meedenken en zoeken hoe en waar een oplossing gevonden zou kunnen worden. Geen vragenlijsten, geen formulieren, maar een vertrouwelijk gesprek in uw eigen vertrouwde omgeving

U neemt contact met ons op.

U kunt ons dus bereiken per telefoon, per email, via facebook en via deze website. Als u zich aanmeld vragen wij kort naar de soort klacht of probleem. Daarna maken wij direct een afspraak met u om op korte termijn bij u thuis te komen om naar uw volledige verhaal te luisteren.

Wij luisteren en werken met u samen.

Ons werk bestaat vooral uit LUISTEREN. We willen weten en begrijpen waar het knelt. Samen met u proberen we om uw probleem zo goed mogelijk in kaart te brengen. Soms blijkt dat gelukkig eenvoudig te zijn en dan zal de ombudsman zich beperken met het geven van advies over de procedure die gevolgd moet worden of verwijzen naar de instantie waar u moet zijn. Soms is het ingewikkeld en complex, maar dan helpen wij u verder in het zoeken naar een oplossing. Samen met u verdiepen wij ons in de wet- en regelgeving en ordenen met u de vereiste gegevens die nodig zijn voor verdere actie. Waar nodig begeleiden wij u bij acties en gesprekken die u met instanties en personen moet voeren. Maar u blijft verantwoordelijk voor wat u gaat ondernemen.

Wij willen veel maar kunnen niet alles.

Daarom willen wij ook geen valse verwachtingen wekken. Wij kunnen u op weg helpen en leren zoeken naar een oplossing. Ook kunnen wij u wegwijs maken in procedures en formulieren. Ons streven is het hoogst haalbare, maar wij zijn geen deskundigen op alle terreinen. Wij kunnen dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden als onze adviezen of begeleiding niet tot het voor u meest gewenste resultaat leidt. U mag ons wel beoordelen op onze inzet en onze betrokkenheid bij uw situatie.

Wij zoeken contact en samenwerking met overheid en instanties.

Om uw belangen goed te behartigen is het belangrijk dat wij ook een goede relatie en samenwerking hebben en onderhouden met personen en instanties waarvan u afhankelijk bent. Als dat in uw belang is nemen we contact met hen op. Eerst laten we ons in het algemeen informeren over de betreffende kwestie. Maar waar mogelijk en gewenst zullen we uw probleem anoniem gebruiken om de kwestie toe te spitsen.
Alleen met uw toestemming kan dat er toe leiden dat we uiteindelijk uw persoonlijk probleem en situatie aan de orde te stellen om samen te zoeken naar mogelijkheden voor een zo maximaal mogelijke oplossing.
Samenwerking met u, maar ook met de betreffende instanties zijn onze sleutelwoorden, maar geven ook onze ervaring weer als basis voor succes.

Wij zijn discreet, betrouwbaar en waarborgen het vertrouwelijk omgaan met u en uw gegevens.

Wij zijn ons ervan bewust dat het vaak niet makkelijk is om hulp te vragen. U loopt er niet mee te koop en zou het graag allemaal zelf willen kunnen oplossen. Het gaat immers over uw persoonlijke omstandigheden en uw privé gegevens. Wij zijn ons daarvan zeer bewust en zullen u ook nooit vragen om meer te vertellen dan u zelf kwijt wilt. Daarnaast zullen wij u altijd toestemming vragen als wij denken dat het uitwisselen van bepaalde gegevens van belang kunnen zijn voor het bereiken van een oplossing. Wij op onze beurt garanderen u absolute geheimhouding van alles wat u ons toevertrouwt.

Wij doen dit werk gratis.

Wij werken als vrijwilligers in een non-profitorganisatie. De ombudsman is dus niet afhankelijk van inkomen uit dit werk. Wij willen onafhankelijk en niet-belanghebbend dit werk doen.
Juist omdat vooral die mensen die een beroep op ons doen toch al een beperking hebben op lichamelijk, mentaal, sociaal of financieel gebied, zijn wij gemotiveerd om ons voor hen vrijblijvend en kosteloos in te zetten.

Wie zijn wij?

Wat willen wij?

Informatiefolder

 

   

OMBUDSTEAM DONGEN is een zelfstandige non-profitorganisatie en werkt alleen met vrijwilligers.

Het Ombudsteam Dongen vindt haar inspiratie in het initiatief van de Partij van de Arbeid, maar haar doelstelling stijgt uit boven partijpolitieke belangen. Wij gaan uit van het humane basisprincipe “kansen voor iedereen!” en geeft hier geheel zelfstandig vorm en uitvoering aan.

 
 • Al vanaf 2012 is op initiatief van de PvdA hard gewerkt aan het oprichten van lokale Ombudsteams. 
  De achterliggende gedachte was dat alle inwoners van Nederland de kans moeten krijgen om maximaal deel te kunnen nemen aan alle mogelijkheden die ons land te bieden heeft.
 • Bureaucratie, menselijke fouten, onduidelijk en ondeugdelijk overheidsbeleid blijken vaak een struikelblok te vormen om deze idee in de praktijk waar te maken. Vooral kwetsbare mensen worden daar de dupe van.
 • Locale teams kunnen dan de taak op zich nemen om deze mensen direct in hun eigen situatie op te zoeken en te luisteren naar hun problemen en hun klachten. Vervolgens wordt hulp aangeboden om de weg te vinden en te begeleiden naar een zo goed mogelijke oplossing.
 • Op deze manier zijn de ombudsteams ook de oren en de ogen voor wat er leeft onder de bevolking.
 • Onder de naam OMBUDSTEAM zijn er op dit moment in ons land bijna 200 locale teams gevormd en werkzaam.
 • De PvdA stelt haar mensen en organisatie beschikbaar voor ondersteuning en advies voor wet- en regelgeving.
 

 Belangrijk!

Leden van het ombudsteam zijn niet gebonden aan een politieke voorkeur en ook onze doelgroep betreft alle inwoners van Dongen ongeacht politieke, religieuze en seksuele voorkeur. Wij zijn er voor iedereen in Dongen!

De PvdA is onze belangrijke SPONSOR, maar wij laten ons ook graag stimuleren, activeren en ondersteunen door iedereen die onze doelstelling onderschrijft.


Het OMBUDSTEAM DONGEN bestaat op dit moment uit twee personen:

Fons Meijerink

was o.m. werkzaam in de GGZ en als docent in het hoger beroepsonderwijs voor wijk- en sociaal-psychiatrische verpleegkundigen. Als BIG-geregistreerde psychotherapeut voerde hij 30 jaar een eigen praktijk voor psychotherapie in Dongen. Daarnaast was Fons vele jaren bestuurslid en klachtenbemiddelaar van de beroepsgroep van psychologen en psychotherapeuten.

Wat willen wij?

Hoe werken wij?

Informatiefolder

Ombudswerk is gericht op alle burgers met klachten of problemen met een overheidsinstelling of organisatie.
Zij voelen zich te kort gedaan door de gevolgen van een bepaald beleid of de wijze waarop zij behandeld zijn.

Doel van het ombudswerk is de klachten aan te horen, advies te geven en te helpen om het probleem zo veel mogelijk zelf op te lossen

(Ombudswqerk is een initiatief van de PvdA, maar het ombudsteam werkt onafhankelijk voor alle burgers!)HOE IS HET OMBUDSTEAM DONGEN SAMENGESTELD?

In Nederland zijn op dit moment meer dan 180 lokale ombudsteams opgericht.
Het is een initiatief van de Partij van de Arbeid, werkt uitsluitend met vrijwilligers en is voor alle burgers beschikbaar.
Het team in Dongen werkt met een ombudsman:  Fons Meijerink. Hij wordt ondersteund door deelname aan ombudscongressen en
bijscholing en hebben direct toegang tot leden van de Tweede Kamerfractie en het partijbureau. Ombudsteams uit verschillende gemeenten kunnen ook een
beroep doen op elkaar.

Fons Meijerink was ondermeer werkzaam in de GGZ en als docent in het hoger beroepsonderwijs voor wijk- en sociaalpsychiatrische verpleegkundigen. Als BIG-geregistreerde psychotherapeut voerde hij 30 jaar een eigen praktijk voor psychotherapie in Dongen. Daarnaast was Fons vele jaren bestuurslid en klachtenbemiddelaar van de beroepsvereniging van psychologen en psychotherapeuten.


AAN WIE BIEDT HET OMBUDSTEAM DONGEN HULP?

Aan alle inwoners van Dongen. Jong en oud, ongeacht hun politieke, religieuze, seksuele of nationale achtergrond.
Iedereen kan klachten of problemen hebben, maar gelukkig heeft iedereen ook een vermogen om die op te lossen. Vaak gebeurt dat met behulp van familie, vrienden en bekenden uit de vertrouwde omgeving.
Wij denken dat onze hulp vooral van belang zal zijn voor mensen die het in dat opzicht niet zo getroffen hebben en veel meer op hulp van buitenaf aangewezen zijn. Vooral ook voor die mensen willen we er zijn.


HOE GEWICHTIG MOET EEN PROBLEEM ZIJN OM VOOR HULP IN AANMERKING TE KOMEN?

‘Te kleine problemen’ bestaan er niet.
Het is beter om een uur of meer te praten over iets wat achteraf (gelukkig) een ‘klein’ probleem blijkt te zijn , dan er eindeloos mee rond te lopen. Praten over het probleem: weten en begrijpen wat er precies speelt, blijkt doorgaans een
groot deel van oplossing te zijn. Noem ze klein, maar het gaat hier wel om grote ergernissen: overlast, criminaliteit, juridisch getouwtrek, gebrekkige huisvesting, allemaal zaken die mensen dagelijks raken.


BIJ WELKE SOORTEN PROBLEMEN BIEDT HET OMBUDSTEAM HULP?

Wij krijgen vooral te maken met problemen over werk, inkomen, wonen en zorg. Zoals bij (dreigend) ontslag, rond salaris, onplezierige situaties of relaties op de werkvloer; bij uitkeringen (UWV), bijstandsregeling, geldgebrek en schulden;
bij geen of geen gepaste woning; bij geen toegang tot zorg of PGB; bij vervelende relatie met behandelaar of zorgverzekeraar. Kortom, allemaal situaties waarin
je afhankelijk bent van personen of instanties en daarbij het gevoel hebt dat je niet gehoord wordt of niet krijgt wat je denkt nodig te hebben of waar je recht
op hebt. Maar het kan ook gaan over het invullen van een formulier of een betaling waar je het niet mee eens bent. Informatie van je gas- en stroomleverancier die je niet begrijpt. Ons uitgangspunt is: VRAGEN KAN ALTIJD! We kijken samen hoe je ermee verder kunt.


WAT IS DE AARD VAN DE HULP DIE HET OMBUDSTEAM BIEDT? KUNNEN JULLIE ALLES OPLOSSEN?

Dit is een heel belangrijke vraag! Wij willen geen valse verwachtingen wekken.
Wij kunnen niet alles, maar je wel op weg helpen in het zoeken naar een oplossing.
Het ombudsteam gaat altijd voor het hoogst haalbare! Daarvoor doen wij eerst wat we goed kunnen, namelijk het probleem precies in kaart brengen.
We willen het probleem begrijpen: wat is er aan de hand , welke kanten zitten er aan , wat zijn de knelpunten en welke informatie hebben we en wat moeten we nog te weten komen. Daarna zoeken we samen met jou welke actie er ondernomen
kan worden.
Als er dan contact opgenomen moet worden met instanties of personen dan kunnen wij je ook helpen om je op dat contact voor te bereiden. Vaak speelt er onzekerheid of angst om verkeerd begrepen te worden. Wij oefenen samen met jou om de vrees of verlegenheid te overwinnen en tot actie over te gaan.
Desnoods gaan wij ter ondersteuning met je mee. Belangrijk blijft dat jij zo veel mogelijk zelf jouw probleem gaat aanpakken. Je kunt er op vertrouwen dat wij bijspringen als jij niet verder kunt. Maar ook wij
kunnen niet verder springen dan het hoogst haalbare!


WAT KOST HET GEBRUIKMAKEN VAN HET OMBUDSTEAM?

Het ombudsteam werkt met vrijwilligers en is helemaal gratis. Het ombudsteam neemt dan ook geen diensten van professionals over, maar treedt steeds gratis op als ondersteunend tussenpersoon.

 

   

twitter logo

InfofolderOTD

facebook

Allle rechten voorbehouden